Op 23 maart heeft de Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden.

Via MS Teams konden de leden deelnemen.

 

Agenda van de Algemene Ledenvergadering 23 maart 2022

Aanvang 19.30 uur

Teams online 

 1. Opening
 2. Notulen van de vorige ALV op 10 april 2021
 3. Ingekomen stukken / mededelingen
 4. Financiën
  • Exploitatierekening 2021
  • Balans 2021
  • Verslag kascontrolecommissie
  • Begroting 2022
  • Benoeming kascontrolecommissie
 1. Jaarverslag 2021
 2. Bestuursverkiezing: zie toelichting hieronder
 3. Activiteiten 2022
  • Aankeuring 2 april 2022
  • Clubdag 12 juni 2022
  • Wandeling 11 september 2022
  • Aankeuring najaar 2022
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

 

Toelichting agendapunt 4

De financiële stukken kunt u desgewenst opvragen bij de penningmeester (penningmeester@vereniginghollandseherder.nl) ze worden u dan toegezonden.

 

Toelichting agendapunt 6

Aftredend en herkiesbaar is Lilian de Louw

Aftredend en niet-herkiesbaar is Ineke Stappers

 

Back To Top